Sak 1 2020 (Momentum Wines AS)

Saken gjaldt klage over strykning av produkt i basisutvalget. Klager gjorde gjeldende at avgjørelsen om strykning måtte settes til side fordi et konkurrerende produkt som ble rangert høyere enn klagers produkt hadde brutt reklameforbudet og hadde drevet med strategisk prissetting. Klagen førte ikke frem. Nemnda bemerket at det var en rekke forhold som kunne påvirke salget, men hensynet til likebehandling tilsa at salgsmålingen som alminnelig regel ikke kunne settes til side ut fra en skjønnsmessig vurdering av om faktorer utenfor måleperioden eller salget hadde virket inn på omsetningen. Det fulgte av nemndas praksis at eventuelle brudd på reklameforbudet ikke ga grunnlag for å sette til side salgsmålingen. Det fulgte også av praksis at Vinmonopolet som utgangspunkt ikke kunne overprøve prisfastsettelse, så lenge prisen for øvrig var meldt inn i samsvar med regelverket.

Sak 2 2020 (Premium Wines AS)

Saken gjelder klage over beslutning om strykning. Klager gjorde gjeldende at beslutningen måtte oppheves fordi det forelå usaklig forskjellsbehandling og fordi beslutningen var åpenbart urimelig fordi styringstallet ikke var justert. Klagen førte ikke frem. Nemnda bemerket at fastsettelse av styringstall hørte under Vinmonopolets forretningsmessige skjønn, og det var i dette tilfellet ikke grunnlag for å sette beslutningen til side på grunnlag av de alminnelige saklighetsnormene som gjelder for Vinmonopolets skjønnsutøvelse.

Sak 3 2020 (Selected Wine Partners AS)

Klagen gjaldt beslutning om strykning på grunnlag av salgsmåling. Klager gjorde gjeldende at vareplasseringen i butikker var utslag av usaklig forskjellsbehandling. Klagen førte ikke frem. Nemnda fant at det ikke var sannsynliggjort at vareplasseringen i måleperioden hadde ført til usaklig forskjellsbehandling av produktene i måleperioden.

Sak 4 2020 (Nordic Wine, Beer & Spirits AS)

Saken gjelder klage over innkjøpsbeslutning i anbudskonkurranse. Klagers produkt ble ikke kjøpt inn til tross for at det var høyest rangert i den sensoriske prøven. Klager gjorde gjeldende at det burde vært gjennomført forhandlinger slik at klager hadde fått mulighet til å justere prisen. Klagen førte ikke frem. Nemnda bemerket at Vinmonopolet hadde adgang til å oppta forhandlinger, men bestemmelser om forhandlinger i innkjøpsreglementet ga ingen generell plikt til å gjøre dette. Spørsmålet om det burde gjennomføres forhandlinger hører som utgangspunkt til det forretningsmessige skjønnet som ikke kan prøves av nemnda. Nemnda kom til at Vinmonopolet hadde gjort en saklig vurdering av om det burde gjennomføres forhandlinger.

Sak 5 2020 (Selected Wine Partners AS)

Saken gjelder klage over beslutning om å nekte overføring fra testutvalget til basisutvalget. Klager gjorde gjeldende at nektelsen måtte oppheves fordi klager konkurrerte mot produkter som hadde merking mv. i strid med vinforskriften. Klagen førte ikke frem. Nemnda bemerket at Vinmonopolets praksis med å vurdere omtvistede produkter opp mot vinforskriftens krav, å pålegge retting og å suspendere fra rangeringen så lenge det foreligger usikkerhet, i tilstrekkelig grad ivaretok kravet om likebehandling som følger av innkjøpsforskriften.

Sak 6 2020 (Palmer Group AS)

Saken gjaldt klage fra konkurrent over pålegg om endring av etikett slik at opplysningene på etiketten samsvarte med betegnelsen som var brukt i listeføring, og tillatelse til å selge ut restbeholdning med feilmerkede varer. Beslutningen ble påklaget av en konkurrent. Nemnda kom under tvil til at det forelå rettslig klageinteresse. Klagen førte ikke frem. Instruksen om retting av feil, og tillatelsen til å selge ut restbeholdningen var ikke i strid med kravet om likebehandling. 

Sak 7 2020 (Gaia Wine & Spirits AS)

Klagen gjaldt beslutning om strykning av produkt på grunnlag av salgsmåling i perioden september 2019 - februar 2020. Klager gjorde gjeldende at segmentendringer først kunne få virkning for måleperioden fra mars 2020, og at styringstallet burde vært justert. Klager anførte også at målingen - for å unngå konkurransevridning - ikke kunne inkludere omsetning i januar og februar 2020 fordi reiserestriksjoner mv. som følge av spredningen av Covid-19-viruset hadde vanskeliggjort vanlig informasjonskampanje for noen grossister. Klagen førte ikke frem. Nemnda fant ikke grunnlag for å sette til side den skjønnsmessige justeringen av styringstallet. Måling og overføring mellom segmenter var for øvrig gjort i samsvar med innkjøpsforskriften og innkjøpsreglementet. Følgene av reiserestriksjoner mv. hadde ikke hatt virkning for varetilgjengelighet. Eventuelle utfordringer knyttet til lovlige informasjonstiltak mv. kunne da ikke gi grunnlag for å sette til side salgsmålingen.

Sak 8 2020 (Platou Wines AS)

Saken gjaldt klage over beslutning om at produkt i testutvalget ikke skulle overføres til basisutvalget. Klager gjorde gjeldende at varetilgjengeligheten var påvirket av korona-situasjonen. Klagen førte ikke frem. Nemnda bemerket at lav varetilgjengelighet var et forhold som kunne påvirke salget, og gi grunnlag for å sette til side salgsmålingen som inngikk i grunnlaget for avgjørelsen om produktet ikke skulle overføres til basisutvalget. I dette tilfellet var det ikke en redusert varetilgjengelighet som ga grunnlag for å sette til side salgsmålingen. Vinmonopolet hadde opplyst at Covid-19-situasjonen hadde rammet alle grossister, og det hadde ikke vært en force majeure-lignende situasjon for amerikanske varer i denne perioden. Nemnda kunne ikke se at det var grunnlag for å sette til side denne skjønnsmessige vurderingen etter innkjøpsreglementet punkt 5.4 om utvidelse av måleperioden.

Sak 10 2020 (Gaia Wine & Spirits AS)

Saken gjaldt klage over avgjørelse om strykning av produkt. Klager gjorde gjeldende at avgjørelsen måtte settes til side fordi klagers produkt ikke hadde vært sikret samme tilgjengelighet i butikk som konkurrerende produkter. Klagen førte ikke frem. Den generelle varetilgjengeligheten, økningen i omsetningen i produktgruppen og for klagers produkt, og opplysningene om tilpasning av bestillingspunkter i utsalgene ga ikke grunnlag for å si at det heftet feil ved salgsmålingen som lå til grunn for strykningen.

Sak 11 2020 (Wiig Spirits AS)

Saken gjaldt klage over beslutning om strykning av produkt fra basisutvalget. Klager gjorde gjeldende at beslutningen var i strid med likebehandlingskravet i innkjøpsforskriften § 1-1 fordi klagers produkt burde vært i annet, særskilt segment, og måleperioden burde vært justert på grunn av økning i etterspørselen. Dette førte ikke frem. Fastsettelse av produktgrupper og spørsmål om endring av måleperioden hører under Vinmonopolets forretningsmessige skjønn. Det var ikke grunnlag for å sette til side den skjønnsmessige vurderingen av at produktgruppen Vodka prissegment 1 inneholdt produkter som selges på flasker og som bag-in-box eller av behovet for å endre måleperioden.