Tilbake
Om ossPresse

Slik fungerer presse­prøvingene

Pressesmaking er et tilbud for fagpressen der det kan avholdes smaking av produktene som lanseres.

Vinmonopolet gjennomfører i løpet av året en rekke nyhetsslipp, både i basis-, parti-, test- og spesialutvalg. 

Produkter

For nyhetsslipp i basis-, parti- og testutvalgene tilbys alle produkter som lanseres.

For nyhetsslipp i spesialutvalget tilbys et utvalg som sikrer at produktene samlet sett representerer nyhetsslippet på en helhetlig og god måte. Dette kan innebære at det i en pressesmaking for spesialutvalget velges produkter som representerer en eller flere årganger, regioner, råvarer, varetyper eller lignende.

Deltakelse

Deltakelse på pressesmakinger er, av hensyn til praktisk gjennomføring, kapasitet og de relevante bestemmelser i alkoholloven, begrenset til inviterte deltakere.

Antall plasser til Vinmonopolets pressesmakinger ved nyhetsslipp i spesialutvalget (spesiallanseringer) er færre enn ved slipp i øvrige utvalg. Dette er fordi det ofte kun er én enhet tilgjengelig av hvert produkt for pressen. Vinmonopolet vil likevel alltid tilstrebe å ha en reserveenhet som åpnes i tilfelle det er flaskefeil på den første.

Det er et vilkår for å kunne bli invitert til pressesmaking at deltakerne finner nyhetsverdi i å omtale nyhetsslippet og dets innhold. Deltakerne må derfor selv ta kontakt med Vinmonopolet for å melde sin interesse for hvert enkelt nyhetsslipp. Dato for nyhetsslippene publiseres i god tid på www.vinmonopolet.no.

Det stilles vilkår om at deltakerne oppfyller saklige minstekrav til varefaglig kompetanse, journalistisk og redaksjonell frihet samt lesergruppens forventede størrelse, interesse og sammensetning.

Dersom interessen for deltakelse er større enn antall plasser tilgjengelig på smakingene, vil Vinmonopolet foreta en prioritert utvelgelse av deltakere. Deltakerne inviteres deretter i den prioriterte rekkefølgen. Dersom en eller flere av de inviterte melder avbud, vil plassen tilbys neste person i den prioriterte rekkefølgen. Prioritet vurderes på nytt for hvert nyhetsslipp.

Prioritet skal avgjøres på grunnlag av en helhetsvurdering av følgende forhold:

  • Redaksjonell tilhørighet
  • Varefaglig kompetanse
  • Lesergruppens forventede størrelse, interesse og sammensetning
  • Manglende oppmøte på tidligere nyhetssmakinger
  • Manglende omtale til tross for deltakelse på tidligere nyhetssmakinger

Vinmonopolet kan be personer som ønsker å delta på pressesmakinger om å redegjøre for disse forholdene. Dersom flere personer stiller likt eller tilnærmet likt på flere smakinger, og er rangert slik at den eller de samme personene ikke får delta på to etterfølgende smakinger, skal det rulleres slik at flest mulig får delta over tid.

Deltakelse på pressesmakinger er vederlagsfritt.