Store alkoholproblem

På 1800-talet var det store alkoholproblem i Noreg. Lovgivinga var liberal, og tekniske framsteg i produksjonssektoren var med på å auke brennevinsforbruket. Det toppa seg omkring 1830-1840. Då drakk kvar vaksen innbyggjar i gjennomsnitt om lag 13 liter rein alkohol i året i form av brennevin.

Det aukande misbruket gjorde at opinion mot brennevinet voks, og i 1871 blei det aller første samlaget etablert. Samlaget var eit kommunalt kontrollert brennevinsutsal som skulle eliminere dei privatøkonomiske interessene rundt brennevinssalet. Overskotet skulle gå til «allmennyttig arbeid».

Podkast 177 Fra pest til pol - Vinmonopolets historie del 1

Jens Nordahl tar deg gjennom en del av norsk historie preget av pest, dansk herredømme, fabrikker, lønningsposer og medisin til hester som som hostet.

Forbod

I 1919 blei det arrangert ei landsomfattande folkerøysting om totalforbod mot omsetnad av brennevin og heitvin. 61,6 prosent stemte ja til forbodet, men av handelspolitiske grunnar blei ikkje forbodet lovfesta før i 1921. Vinlanda var ikkje særleg glade for forbodet, og på grunn av den norske eksporten av mellom anna klippfisk til desse landa blei protestane tekne svært alvorleg.

Den økonomiske krisa frå 1920 gjorde det endå meir prekært å få til gode handelsavtalar med vinlanda, men Frankrike ville berre gå med på ein avtale som sikra at nordmenn kunne kjøpe den svakvinen dei ønskte, og kor mykje dei ville av han. Eit sentralisert vinmonopol ville hindre den lokale planløysa som rådde i Noreg, blei det hevda.

Dette hadde mykje å seie for at Vinmonopolet blei etablert som eit privat aksjeselskap under statleg kontroll 30. november 1922. Einerettane til Vinmonopolet omfatta både import og sal.

Føremålet var å sikre sal av vin over heile landet og samtidig ta sosiale omsyn i samband med alkoholomsetnaden.

Då forbodet mot sal av sterkvin (1923) og brennevin (1926) blei oppheva, fekk Vinmonopolet ansvaret for handelen med desse produkta òg.

Podkast 214 Rus, klippfisk og kameraderi - Vinmonopolets historie del 2

Bli med til 1920-tallet og hør om hvordan det nystartede Vinmonopolet blir drevet fra skanse til skanse.

Staten overtek

Ei rettssak i 1930 avslørte mellom anna store manglar ved innkjøpsrutinane til Vinmonopolet, og ordninga blei gjennomgått på nytt. Innkjøpsprosedyrane blei opna for innsyn og formaliserte, slik at enkeltpersonar fekk mindre makt og innverknad. Vinmonopolet blei knytt nærare opp mot staten, men var framleis eit aksjeselskap. Selskapet blei underlagt ei eiga lov av 19. juni 1931 (vinmonopollova). Gradvis blei private eigarinteresser kjøpte ut, og sidan 1939 har staten eigd Vinmonopolet.

Podkast 228 Krig og rasjonering - Vinmonopolets historie del 3

Norge blir okkupert og hverdagen blir endret for alle. Er det lurt å holde Vinmonopolet åpent i en slik tid og hvordan er det lurt å begrense hamstring?

Podkast 232 Plankesprit og originalsyke - Vinmonopolets historie del 4

Bli med til en tid da brennevinet ble laget av industriavfall og du kunne få betalt for å stå i polkø.

Podkast 237 Seiersrus og svartelister - Vinmonopolets historie del 5

Krigen er over og landet skal gjenreises. Men frihetens rus er ikke den eneste rusen, dessverre.

Podkast 241 Hvem skal bestemme prisen? - Vinmonopolets historie del 6

Salget av alkohol kan reguleres med pris, men hvem skal bestemme prisen? Vinmonopolet ønsker å spille en aktiv rolle og går kanskje litt langt.

Podkast 244 Kurv eller kasse? - Vinmonopolets historie del 7

60-tallet er tiåret da mennesket reiser ut i verdensrommet. Samtidig sender Vinmonopolet sine unge menn ut i Europa som aspiranter, mens konsulentene gjør sitt inntog med stoppeklokker og skjemaer.

Podkast 249 Kvinnekamp og flower power - Vinmonopolets historie del 8

Menn satt i ledelsen og Vinmonopolet hadde mildt sagt pussige tanker og holdninger til hva slags arbeid som passet kvinner og hvor mye de kunne jobbe. Vi tar for oss kvinnenes rolle og posisjon i Vinmonopolet på 50- og 60-tallet.

Her blir det også litt om bortblandingsprodukter, seks-kroners rødvin og tankbiler med vin. Jens forteller også om endringen i salget fra brennevin til svakvin.

Podkast 254 Målebeger, hatt og frakk - Vinmonopolets historie del 9

Blant discodansende gjester på bar kunne det skjule seg en kontrollør fra Vinmonopolet. Vi har kommet til 70-tallet og Vinmonopolet var satt til å kontrollere mer enn det restaurantbransjen, og kanskje samfunnet ellers, syntes var nødvendig. Her får du høre om den såkalte garnityraffæren og mange særregler for landets skjenkesteder. Og er irish coffee en matrett eller en drink?

Podkast 261 Streik og tidlig 80-tall - Vinmonopolets historie del 10

Vi har kommet til begynnelsen av 80-tallet og det stormer på Vinmonopolets anlegg på Hasle i Oslo. Ledelsen og de på gulvet samarbeidet dårlig og vi går inn i en periode med flere langvarige streiker. Her blir det litt om tvungen lokaliseringsveiledning, avtaler med liten skrift og langhåra unge menn fotfulgt av menn i frakk.

Podkast 265 Aksjon trailer og en brysom mann - Vinmonopolets historie del 11

Det fortsetter å storme på Vinmonopolet og det venter mer streik og rettssaker. Håkon Høst er en sentral mann i det hele. Han gjør seg tidlig bemerket som en mann som ikke legger fingrene i mellom. Vinmonopolet forsøker å kvitte seg med ham, men det blir trøbbel. Her blir det hemmelige aksjoner om natten, appelsinkrig og mye annet.

Podkast 269 Plastposer og kunstnervin - Vinmonopolets historie del 12

Plastposer fra Vinmonopolet blir gjenstand for estetisk debatt i riksdekkende medier. Vin med norsk kunst på etiketten skal vise seg å være en genistrek som skaper køer av kunder for butikkene. Vi har kommet til 80-tallet og Vinmonopolet beveger seg inn en mer fargerik tid.

Vinmonopolet blir delt

Etter at EØS-avtalen tok til å gjelde 1. januar 1994, blei vinmonopolordninga på nytt sett under press. EFTAs overvakingsorgan ESA slo fast at import- og engrosmonopolet til Vinmonopolet var i strid med EØS-avtalen. Resultatet var at desse delane av monopolordninga blei oppheva 1. januar 1996. Samtidig blei Vinmonopolet delt og det statlege aksjeselskapet Arcus stifta. Arcus AS overtok all import- og grossistverksemd i tillegg til eineretten til brennevinsproduksjon og tapping på flasker. Vinmonopolet stod att som eit reindyrka detaljsalmonopol.

I 1997 blei det klart slått fast at vinmonopolordninga slik ho er i dag, er i samsvar med EØS-avtalen.