Tilbake

Varsling om kritikkverdige forhold

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, enten i virksomheten eller i forhold relatert til virksomheten. Dette kan være brudd på lover, regler og retningslinjer, og brudd på etiske standarder som har bred oppslutning i samfunnet.

Dersom du kjenner til kritikkverdige forhold Vinmonopolet bør vite om, ønsker vi din hjelp. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle, enten du er ansatt i Vinmonopolet eller er utenfor Vinmonopolets organisasjon.
 
Vinmonopolet har nulltoleranse når det gjelder korrupsjon og misligheter. Diskriminering, trakassering, straffbare forhold og alvorlige miljøovertredelser skal ikke forekomme. Likebehandling av leverandører og god forretningsskikk står sentralt for Vinmonopolets virksomhet.

Aktuelle forhold å varsle om

Gjennom denne varslingskanalen kan du varsle om personer i Vinmonopolet, eller personer med tilknytning til Vinmonopolet, som du mistenker har begått en straffbar handling, brudd på lovbestemmelser, etiske retningslinjer eller andre regler og retningslinjer i virksomheten. Det kan også varsles om alvorlig systemsvikt som ikke nødvendigvis er knyttet til en bestemt person.


Typiske saker det er aktuelt å varsle om:

 • Bedrageri mot Vinmonopolet
 • Økonomisk kriminalitet, som mottakelser av bestikkelser
 • Korrupsjon, for eksempel at en nøkkelperson eller person i ledende stilling i Vinmonopolet misbruker sin posisjon
 • Brudd på sikkerheten på arbeidsplassen
 • Miljøforurensning/-kriminalitet
 • Diskriminering eller trakassering (herunder seksuell trakassering)
 • Brudd på Vinmonopolets etiske retningslinjer
 • Brudd på alminnelige etiske standarder
 • Manglende likebehandling av leverandører
 • Brudd på personopplysningssikkerhet
Klage på strykning og innkjøp av produkter og klage på kundeservice inngår ikke i varslingsordningen
 
Forhold som kommer inn under klagenemndas virkeområde vedrørende prisfastsettelse, innkjøp og stansing av videre innkjøp (strykning), som ikke samsvarer med innkjøpsforskriften, skal ikke tas opp gjennom denne kanalen. Slike typer klager skal rettes til Nemnd for prøving av AS Vinmonopolets beslutninger om innkjøp mv., via vår avdeling for Innkjøp og Vareforsyning.
 
Kundeklager skal rettes til kundesenteret.
 

Hvem kan varsle?

Hvem som helst, både innenfor og utenfor Vinmonopolets organisasjon, kan varsle gjennom denne kanalen. 
 

Slik varsler du

Varselet går til et eksternt mottak hos revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG, som vil være en uavhengig part.
 

Digitalt

 

Telefon eller personlig oppmøte

 • Ring (+47) 4063 9400
 • Åpningstid for varslingstelefon er mandag-fredag kl. 09.00-15.30
 • Innringers telefonnummer er ikke synlig for den som svarer.
 • Du kan også avtale personlig oppmøte hos varslingsmottaket i KPMGs lokaler på Majorstuen i Oslo.

I posten

Send brev til:
 
Varslingsmottaket for Vinmonopolet,
v/KPMG AS Advisory, Granskningsenheten
Postboks 7000 Majorstuen
0306 Oslo
 

E-post

Send e-post til [email protected].

Hvor går varselet?

Varselet går til et eksternt varslingsmottak hos KPMG. Deretter vil Vinmonopolets varslingsråd motta varselet. Vinmonopolets varslingsråd består av leder virksomhetsstyring, jurist arbeidsrett og to representanter fra HR-enheten. Her gjøres en vurdering av varselet, og videre prosess besluttes. Dersom du oppgir din identitet vil du få informasjon om varselet blir behandlet.
 

Anonymitet

Du kan velge å være anonym, og Vinmonopolet vil da aldri få vite hvem som har varslet. Alternativt kan du oppgi din identitet til KPMG, men be om å være anonym overfor Vinmonopolet. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for saksbehandlingen. Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og det skal også være et vern for den det varsles om.
 

Taushetsplikt

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som andre dokumenter. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Varslers identitet, og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler, vil som hovedregel bli skjermet.
 

Særlig for varslere som arbeider i Vinmonopolet

Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling. Eksempler på forhold som arbeidstaker kan ytre seg kritisk om, men som ikke regnes som varsling i arbeidsmiljølovens forstand, vil kunne være ulike forhold knyttet til gjennomføring av arbeidsavtalen mellom partene, misnøye med lønn, arbeidsmengde og fordeling av arbeidsoppgaver, dårlig personkjemi, alminnelige samhandlingsutfordringer, personkonflikter mv. I den grad slike forhold også representerer brudd på rettsregler, virksomhetens skriftlige etiske retningslinjer eller alminnelige etiske standarder, vil forholdet likevel omfattes av varslingsreglene. Et eksempel på dette kan være at arbeidstaker varsler om at hun eller han er utsatt for trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.
 

Arbeidsmiljøloven sier:

Arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold

Etter arbeidsmiljøloven (aml) § 2 A-1 har arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig, men det foreligger en ubetinget rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling, samt til tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter. Det presiseres i bestemmelsen at også innleid arbeidstaker har rett til å varsle i samsvar med disse reglene.
 
Arbeidstaker kan alltid varsle internt til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver, eller til verneombud, tillitsvalgt og advokat, eller fortrinnsvis i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling via eksternt varslingsmottak hos KPMG som beskrevet over.
 

Plikt til å ha rutine for varsling

Virksomheter med fem ansatte eller flere, og virksomheter der forholdene tilsier det, skal etteraml § 2 A-3 ha rutiner for varsling. Disse rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
 
Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde:
 • oppfordring om å varsle
 • fremgangsmåten for varsling
 • fremgangsmåten for mottak, behandling og oppfølging av varsling

Varslingsrutinen skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

Vern mot gjengjeldelser for varslere som arbeider i Vinmonopolet

Den arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold skal etteraml § 2 A-2 være vernet mot gjengjeldelser.

Eksempler på gjengjeldelser som er i strid med arbeidsmiljøloven er:

 • ulike former for mobbing/trakassering/utfrysing•at arbeidstaker ikke får naturlig utvikling i lønns- og arbeidsvilkår
 • at arbeidstaker ikke får naturlig utvikling i arbeidsoppgaver
 • oppsigelse/avskjed