Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter

Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere:

Vi ønsker deg velkommen igjen.

Varsling om kritikkverdige forhold i eller relatert til virksomheten

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold. Dette kan være brudd på lover, regler og retningslinjer, og brudd på etiske standarder som har bred oppslutning i samfunnet. Varsling er å si fra til noen som kan gjøre noe med det.

Dersom du kjenner til kritikkverdige forhold Vinmonopolet bør vite om, ønsker vi din hjelp. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle, enten du er ansatt i Vinmonopolet eller er utenfor Vinmonopolets organisasjon.
 
Vinmonopolet har nulltoleranse når det gjelder korrupsjon og misligheter. Diskriminering, trakassering, straffbare forhold og alvorlige miljøovertredelser skal ikke forekomme. Likebehandling av leverandører og god forretningsskikk står sentralt for vår virksomhet.

 

Aktuelle forhold å varsle om

Gjennom denne varslingskanalen kan du varsle om personer i Vinmonopolet, eller personer med tilknytning til Vinmonopolet, som du mistenker har begått en straffbar handling, brudd på lovbestemmelser, etiske retningslinjer eller andre regler og retningslinjer i virksomheten. Det kan også varsles om alvorlig systemsvikt som ikke nødvendigvis er knyttet til en bestemt person.

Typiske saker det er aktuelt å varsle om:
 • Bedrageri mot Vinmonopolet
 • Økonomisk kriminalitet, som mottakelse av bestikkelser
 • Korrupsjon, for eksempel at en nøkkelperson eller person i ledende stilling i Vinmonopolet misbruker sin posisjon
 • Brudd på sikkerheten på arbeidsplassen
 • Miljøforurensning/-kriminalitet
 • Diskriminering eller trakassering (herunder seksuell trakassering)
 • Brudd på Vinmonopolets etiske retningslinjer
 • Brudd på alminnelige etiske standarder
 • Manglende likebehandling av leverandører
Klage på strykning og innkjøp av produkter og klage på Kundeservice inngår ikke i varslingsordningen
 
Forhold som kommer inn under klagenemndas virkeområde vedrørende prisfastsettelse, innkjøp og stansing av videre innkjøp (strykning), som ikke samsvarer med innkjøpsforskriften, skal ikke tas opp gjennom denne kanalen. Slike typer klager skal rettes til Nemnd for prøving av AS Vinmonopolets beslutninger om innkjøp mv., via avdelingen Kategori og innkjøp. Kundeklager skal rettes til kundesenteret.
 

Hvem kan varsle?

 Hvem som helst, både innenfor og utenfor Vinmonopolets organisasjon, kan varsle gjennom denne kanalen. Det må foreligge en velbegrunnet mistanke for varselet.
 

Slik varsler du

 Varselet går til et eksternt mottak hos revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG, som vil være en uavhengig part.
 

Varsling via elektronisk skjema

 Når du varsler via nett-skjemaet, varsler du via en kryptert løsning.
 

Varsling via telefon eller personlig oppmøte

 • Ring (+47) 4063 9400
 • Åpningstid for varslingstelefon er mandag-fredag kl. 09.00-15.30
 • Innringers telefonnummer er ikke synlig for den som svarer.
 • Du kan også avtale personlig oppmøte hos varslingsmottaket i KPMGs lokaler på Majorstuen i Oslo.

Varsling via brev 

Send brev til:
 
Varslingsmottaket for Vinmonopolet,
v/KPMG AS Advisory, Granskningsenheten
Postboks 7000 Majorstuen
0306 Oslo
 

Varsling via e-post

 Send e-post til varsling@kpmg.no.

Hvor går varselet?

Varselet går til et eksternt varslingsmottak hos KPMG. Deretter vil Vinmonopolets varslingsråd motta varselet. Vinmonopolets varslingsråd består av Leder virksomhetsstyring, Leder juridisk og to representanter fra HR-enheten. Her gjøres en vurdering av varselet, og videre prosess besluttes. Dersom du oppgir din identitet vil du få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få, som for eksempel utredning eller oppfølging i linjen.
 

Anonymitet

Du kan velge å være anonym, og Vinmonopolet vil da aldri få vite hvem som har varslet. Alternativt kan du oppgi din identitet til KPMG, men be om å være anonym overfor Vinmonopolet. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for saksbehandlingen. Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og det skal også være et vern for den det varsles om.
 

Varsling og taushetsbelagte opplysninger unntas offentlighet

 Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som andre dokumenter. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Varslers identitet, og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler, vil som hovedregel bli skjermet.