I 2022 er det gjort store endringer i klimaregnskapet sammenliknet med tidligere år. Det er første gang vi har inkludert areal-, produksjons- og transportrelaterte utslipp i tillegg til emballasje. I tillegg har vi inkludert flere utslippskilder og en mer komplett beregning av klimautslipp relatert vår reisevirksomhet. 
 
De totale utslippene for 2022 har med disse endringene medført en tredobling av våre utslipp sammenliknet med hva vi rapporterte i klimaregnskapet for 2021. Alle endringene og tilleggene er imidlertid tilbakeregnet til referanseåret 2018.

Vi har også utarbeidet en metoderapport som tydeliggjør hvordan klimaregnskapet er beregnet.