Publisert: 15. april 2024

Libanon kommer høyt opp i vår risikokartlegging av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Derfor har vi valgt å kartlegge forholdene i vinindustrien i landet. Vi har benyttet et lokalt selskap, Economic Development Solutions, til å gjennomføre en Rapid Human Rights Impact Assessment for oss. Rapporten er nå klar.

Migrantarbeidere og flyktninger

Libanon er et land med store økonomiske og humanitære utfordringer og landet har tatt inn rundt 1,5 millioner syriske - og mer enn 250 000 palestinske flyktninger. Mange av flyktningene engasjeres i vinindustrien, særlig som sesongarbeidere under innhøsting av råvarer. Vi vet fra andre steder i verden at migrantarbeidere og flyktninger er spesielt utsatt for menneskerettighetsbrudd. Kombinert med høy grad av uformelle arbeidsvilkår i jordbruksindustrien og manglende rettigheter for mange av arbeiderne, står vi overfor utfordringer i Libanon. 

Rapport om arbeidsforholdene

Rapporten som er utarbeidet for Vinmonopolet gir et bilde av en vinindustri som er eksponert for et bredt spekter av risikoer. Ifølge rapporten er risikoen størst i det nederste leddet av leverandørkjeden – der hvor vindruene dyrkes.

Risikoene må imidlertid ses i sammenheng med kontekst og bakenforliggende forhold i det libanesiske samfunnet. De fleste av flyktningene lever i ekstrem fattigdom i teltleirer. Her er de avhengig av humanitær bistand, med svært begrenset skoletilbud for barn og hvor personer som er utpekt til å styre samfunnet i teltleirene også har en rolle i å bistå med rekruttering av midlertidig arbeidskraft - noe som i seg selv kan utgjøre høy risiko for menneskerettighetsbrudd.

Samtidig representerer inntekter fra jordbrukssektoren og vinindustrien en mulighet for positiv samfunnsutvikling og det gir grunnlag for inntekter til både bønder og syriske flyktninger. 

Oppfølgingsarbeid

Vinmonopolet vil vektlegge dialog med lokale interessenter og rettighetshavere i prioritering og utvikling av tiltak. Sammen vil vi søke å legge et «do-no-harm»-prinsipp til grunn, hvor vi fokuserer på forbedringer og tiltak som er til det beste for arbeiderne, heller enn utelukkende å stille krav om etterlevelse.

Vinmonopolet har opplevd god dialog med norske grossister og libanesiske vinprodusenter i arbeidet med rapporten, og flere vinprodusenter har allerede kommet med innspill til forbedringstiltak. Vi mener det er viktigere å jobbe med forbedringer enn å ekskludere produkter fra Vinmonopolets hyller.

Sammen med bransjen kan vi bidra til å skape varig positiv endring for alle som bidrar i produksjon av vin fra Libanon, og mer enn noen gang tidligere vil vi måtte tilknytte oss ulike organisasjoner og samarbeidspartnere som kan bistå oss i dette arbeidet.

Her kan du lese vårt «summary statement» som vedlegges rapporten.