Tilbake
Om ossStyring og ledelse

Aktsomhets­­vurderinger i Vinmonopolet

Her beskrives Vinmonopolets prosess for aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven.

Arbeidet er en integrert del av virksomheten

Vinmonopolets arbeid for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i leverandørkjeden er del av Vinmonopolets overordnede strategi og oppfølgingsarbeidet er integrert i virksomheten. 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023

Forankret i Vinmonopolets overordnede strategi og samfunnsoppdrag

Vinmonopolet skal selge med ansvar, og vårt samfunnsoppdrag og eksistensgrunnlag er således tuftet på bærekraft. Bærekraft er en del av Vinmonopolets overordnede strategi og en sentral del av driften. 

Vi har forpliktet oss til å jobbe for å oppå FNs bærekraftsmål. Det er en selvfølge at Vinmonopolet, gitt vår posisjon som betydelig innkjøper på den globale markedsarena, bidrar til at verdenssamfunnet når disse målene. Vår innsats er spesielt knyttet til bærekraftsmål nr 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Vinmonopolets mål er at alle arbeidere i vår leverandørkjede har arbeidsforhold som er i tråd med internasjonale konvensjoner, og at vi ikke har tilfeller av menneskerettighetsbrudd. 

Stiller krav gjennom vår Code of Conduct

Vi stiller krav gjennom amfori BSCI Code of Conduct. Alle norske grossister som leverer produkter til Vinmonopolet plikter å følge denne, samt sørge for at deres underleverandører har kunnskap om - og også etterlever kravene. Vinmonopolet støtter grossistene med kunnskap og ulike programmer som gir de større forutsetning for å følge opp underleverandører.

Nordisk samarbeid

De nordiske alkoholmonopolene samarbeider om å stille etiske krav i leverandørkjeden. I 2022 utarbeidet vi The Nordic Alcohol Monopolies’ Human Rights Due Diligence Roadmap. Denne stadfester at vi skal jobbe for større transparens i industrien og forpliktelse for alle ledd til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer.

Aktsomhetsvurderinger i fire steg

Vinmonopolets prosess for aktsomhetsvurderinger består av fire steg:

  • Kartlegge og vurdere risiko
  • Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning
  • Sørge for, eller samarbeide om gjenoppretting
  • Overvåke gjennomføring og resultater

Se avsnitt lenger ned i artikkelen for flere detaljer om risiko og tiltak.

Kartlegge og vurdere risiko

Sentralt i Vinmonopolets aktsomhetsvurderinger er kartlegging og vurdering av risiko for brudd på vår Code of Conduct. Dette gjennomføres i tre faser:

Første fase: Overordnet analyse

Vinmonopolets produktportefølje, med salgsvolum, produktenes fordeling på de ulike utvalg og planer for nye produktlanseringer, er utgangspunktet for Vinmonopolets risikovurderinger. Vinmonopolet har over 30 000 produkter, fordelt på rundt 1600 produkter i et basisutvalg og øvrige varer tilgjengelig gjennom et bestillingsutvalg. Mens Vinmonopolet kjøper inn produkter i basisutvalget, er det grossistene selv som håndterer lanseringer i bestillingsutvalget.

Les mer om Vinmonopolets innkjøpsprosess

Risikovurderingene omfatter i størst grad produkter fra basisutvalget. Ved innkjøp av nye produkter vurderer vi om det er behov for å gjøre særskilte risikovurderinger og/eller sette i gang nye oppfølgingstiltak. Særlig gjelder dette hvis vi tar inn produkter fra nye produsentland.

Mange av våre leverandører er del av jordbrukssektoren, som tradisjonelt har vært forbundet med utfordringer knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vinmonopolet har hatt en Code of Conduct i 10 år. Gjennom ulike former for oppfølgingstiltak og utallige produsentbesøk i mange deler av verden, har vi opparbeidet en unik innsikt i utfordringene i drikkevareindustrien. Vi supplerer dette med dokumentert innsikt fra vår systemleverandør VERISK Maplecroft. Her mottar Vinmonopolet løpende vurderinger av risikobildet i våre produsentland innenfor 12 områder, for eksempel Freedom of Association and Collective Bargaining og Modern Slavery. Rapporter, mediesaker og konkrete bekymringer og tips fra omverdenen er også viktig informasjon som vi legger stor vekt på i våre analyser og vurderinger. 

I fremtiden vil vi supplere risikobildet med enda mer detaljerte analyser av vesentlige risikofaktorer for vår bransje. Analysene vil gjennomføres årlig fra og med 2023 og vil utføres av en ekstern tredjepart. Arbeidet er en del av det pågående samarbeidet mellom de nordiske alkoholmonopolene.

Andre fase: Kartlegging og vurdering

Analysene i første fase gir oversikt over de mest vesentlige risikoene, samt i hvilke land/regioner disse er mest fremtredende, og legger grunnlag for å vurdere og prioritere kartleggingen i andre fase. 

Et vesentlig trekk ved vår leverandørkjede er at de største risikoene for brudd på vår Code of Conduct forekommer i den andre enden av verdikjeden - hos råvareleverandører, som for vin typisk er druefarmer. Disse befinner seg ofte flere ledd under våre kontraktspartnere, som er de norske grossistene, og står i mange tilfeller heller ikke i noe eierskapsforhold til produktets produsent. For å sikre etterlevelse har vi derfor innlemmet krav i vår avtale med norske grossister hvor de forplikter seg til å følge opp sine underleverandører i henhold til Vinmonopolets Code of Conduct. Grossistenes ansvar for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, samt å gi Vinmonopolet informasjon om relevante forhold, er avtalefestet. Dette gir Vinmonopolet anledning til å gjennomføre revisjoner på ulike nivåer i leverandørkjeden.  

Et startpunkt i den videre kartleggingen er å innhente detaljerte opplysninger om de produkter som kan være eksponert for en bestemt risiko. Dette vil typisk være kartlegging av produsentene og deres underleverandører og innhenting av opplysninger om relevante forhold som har betydning for våre risikovurderinger. Dette kan være etiske sertifiseringer, revisjoner som er gjennomført hos produsentene og deres underleverandører – og resultatene av disse, og evt. andre programmer som produsentene og underleverandørene kan vise til. Vinmonopolet er særskilt opptatt av å kartlegge hvorvidt produsentene gjennomfører egne aktsomhetsvurderinger som dekker deres underleverandører. Som medlem av amfori BSCI har Vinmonopolet tilgang til en database hvor alle de om lag 2000 internasjonale medlemsbedriftene har lagret sine revisjonsrapporter. Produsenter som kommer «dårlig ut» gjennom denne kartleggingsprosessen vi bli vurdert for konkrete oppfølgingstiltak hvis de i utgangspunktet er eksponert for en vesentlig risiko.

Med ny amfori BSCI Code of Conduct fra 2023, vil vi legge vekt på å identifisere sårbare grupper som del av vår risikokartlegging. Her vil dialog med fagforeninger, ulike organisasjoner og lokale myndigheter være viktige informasjonskilder.

Tredje fase: Prioritering

Basert på informasjon fra første og andre fase, er vi nå i stand til å prioritere de viktigste risikoene for konkrete oppfølgingstiltak. Prioriteringene gjøres ut fra alvorlighetsgrad og sannsynlighet, vår evne og mulighet til å kunne utrette reelle forbedringer – herunder vår påvirkningskraft og egne tilgjengelige ressurser. Der vår påvirkningskraft er lav og/eller ved ressursbegrensninger, kan vi søke å oppnå effektive tiltak gjennom samarbeidspartnere og deltakelse i nettverk. 

Se lenger ned i artikkelen for mer informasjon om våre vesentligste risikoområder i leverandørkjeden.

Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning

Vinmonopolets ambisjon er å bidra aktivt til å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden – ikke å «strømlinjeforme» vår produktportefølje. Vi tilstreber å jobbe sammen med våre leverandører med sikte på kontinuerlige forbedringer og varige løsninger. For å få dette til må vi være i et kontraktsforhold; uten dette forsvinner vår mulighet til å stille krav om forbedringer. 

Vi aksepterer brudd på vår Code of Conduct, og så er vi innstilt på å bistå leverandørene aktivt med å komme på et akseptabelt nivå. Dette forutsetter imidlertid at leverandørene er innstilt på å forbedre seg der det er påkrevd, hvis ikke vil vi kunne vurdere å heve kontraktsforholdet. 

Oppfølgingstiltak 

Har vi indikasjoner om brudd på vår Code of Conduct hos en bestemt produsent eller dens underleverandører, eller hvis vi anser risikoen for å være høy, setter vi inn oppfølgingstiltak direkte overfor produsenten og eventuelle underleverandører. 

Aktuelle tiltak kan være gjennomføring av revisjon for å få et bredere bilde av forholdene, som grunnlag for å utarbeide konkrete handlingsplaner med utbedringstiltak. Andre tiltak kan være kompetanseheving i form av kurs innen et bestemt risikoområde, for å øke bevisstheten og kompetansen til produsenten og for å gi grunnlag for at produsenten selv skal kunne ta tak i utfordringene. I slike tilfeller benytter vi gjerne eksterne samarbeidspartnere med spesialkompetanse. Uansett tiltak vil Vinmonopolet bistå produsenten med egen kompetanse, erfaring og veiledning – bl.a. med best practice på området. Vi legger også vekt på å involvere rettighetshavere som kan være påvirket. Bl.a. blir fagforeninger og/eller ansatterepresentanter intervjuet i våre revisjoner, og de deltar alltid på åpnings- og avslutningsmøter med revisor og produsentens ledelse ifm. revisjoner. 

Har vi indikasjoner om mer systematiske utfordringer som kan omfatte flere produsenter eller en hel industri i et bestemt område, søker vi å adressere dette med egne spesialprogrammer. Også her benytter vi oss av samarbeidspartnere som har spesialkompetanse innenfor det aktuelle området. Ved å inkludere flere produsenter i slike programmer bi¬drar vi til å løfte industrien med bærekraftige løsninger og vi reduserer eksponeringen for den aktuelle risikoen temaet representerer.

Les mer om våre pågående programmer i Sør-Afrika og innen rom-industrien i Mellom-Amerika.

Tiltakene beskrevet ovenfor retter seg mot produkter vi allerede har i vårt sortiment. Vi stiller også, i økende grad, eksplisitte krav til nye produkter som skal inn i vårt basissortiment. Dette er også et virkemiddel for å sette søkelyset på utfordringer i leverandørkjeden. Blant annet krever vi erklæringer om ansvarlig rekruttering av arbeidskraft og anstendige arbeidsforhold fra italienske produsenter, og en erklæring om respekt for fagforeningsfrihet og at de har implementert vår Code of Conduct i sin leverandørkjede fra sørafrikanske produsenter. 

Sørg for, eller samarbeid om gjenoppretting

I de tilfeller hvor vi har kartlagt brudd på vår Code of Conduct av vesentlig art vil vi alltid kreve at produsenten utarbeider en handlingsplan som beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres for å utbedre bruddet. Dette er avtalefestet med våre grossister. Dersom handlingsplanen ikke gjennomføres vil dette kunne anses som et vesentlig brudd på grossistavtalen som kan gi grunnlag for å stryke et produkt fra Vinmonopolets produktutvalg. 

Overvåke gjennomføring og resultater

Som hovedregel skal det gjennomføres en avsluttende revisjon innen 12 måneder etter at et vesentlig brudd på vår Code of Conduct ble kartlagt, for å stadfeste at forholdene er utbedret. Vinmonopolets ambisjon er at alle avsluttende revisjoner skal være bestått, og vi søker å være en aktiv støttespiller og veileder overfor produsenten i en slik utbedringsfase, slik at de skal kunne bestå oppfølgingsrevisjonen.

Spesialprogrammer som adresserer mer systematiske utfordringer overvåkes gjerne gjennom evalueringer blant de som har deltatt i disse programmene. Vi har også tett dialog med de aktuelle produsentene som omfattes for å få deres tilbakemeldinger. 

Når det gjelder kravene vi har stilt til produsenter til nye produkter som skal inn i vårt basisutvalg, så evaluerer vi validiteten til bekreftelsene fra produsentene gjennom digitale intervjuer med de ansatte. Vinmonopolet har utarbeidet 20 spørsmål som omhandler arbeidsforholdene og som gir en direkte tilbakemelding på de forholdene vi stiller eksplisitte krav om. Her kan du lese mer om Direct Workers Reporting.

Kommunikasjon

Vinmonopolet har som ambisjon å være ledende innenfor arbeidet med anstendig arbeid i leverandørkjeden – vi skal være innovative og tørre utfordre etablert praksis. Dette gjelder også i forhold til åpenhet om de utfordringer og risikoer vi står overfor i vår leverandørkjede, og hvordan vi velger å adressere dette. Vi tror at vi gjennom å bidra i samfunnsdebatten med innsikt og oppmerksomhet om utfordringer, også vil kunne bidra til å skape engasjement som går ut over det vi klarer å utrette alene.

Her kan du lese to artikler som bygger på informasjon om vesentlige risikoområder i vår leverandørkjede som vi har delt med media:

Skygge, vann og hvile – et spørsmål om overlevelse (bistandsaktuelt.no)

Norwegian rapport uncovers harassment and illegal wages on South African wine farms (Kenworthy News Media)

Formelt rapporterer vi på vårt arbeid med anstendig arbeid i leverandørkjeden gjennom Vinmonopolets års- og bærekraftsrapport. Rapporten er utarbeidet etter den siste versjonen av GRI Standards på corenivå og innholdet er revidert og godkjent av vår eksterne revisor.

Her kan du laste ned Vinmonopolets års- og bærekraftsrapport for 2022

Les mer om vårt arbeid med anstendig arbeid i leverandørkjeden. Her deler vi jevnlig informasjon om våre aktiviteter på området.

Vedlegg 1: Anstendig arbeid i leverandørkjeden: Disse temaene har størst risiko 

Her kan du lese om hvilke forhold Vinmonopolet mener utgjør de største risikoene i vår leverandørkjede.

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen 

Alle skal ha rett til en arbeidsplass hvor deres helse og sikkerhet er ivaretatt, og aktivt samarbeid mellom ledelse og arbeidstakere og/eller deres representanter er avgjørende for å utvikle og implementere systemer for å oppdage, vurdere, forhindre og reagere på potensielle trusler mot arbeidernes helse og sikkerhet. Dessverre opplever vi at dette ikke er godt nok ivaretatt alle steder, eller at det er forhold som potensielt kan påvirke arbeidernes helse og sikkerhet uten at det er tilstrekkelig adressert. 

Utnyttelse av sårbare grupper/tvangsarbeid 

Tvangsarbeid, trafficking og andre former for ikke-frivillig arbeid og utnyttelse av sårbare grupper er et globalt problem, særlig knyttet til rekruttering av migrantarbeidere i jordbrukssektoren. Flere land har derfor innført lover som forplikter internasjonale selskaper å jobbe aktivt for å forhindre moderne slaveri i sine leverandørkjeder. Vi pålegger våre leverandører å utøve særlig aktsomhet ved rekruttering – både direkte og indirekte, og vi har stort søkelys på dette temaet i de landene hvor risikoen anses å være høyest. 

Verbal trakassering eller dårlig kommunikasjon 

Enhver form for diskriminering basert på kjønn, rase, sosial bakgrunn, etnisk og nasjonal opprinnelse eller medlemskap i fagforeninger mv. skal ikke forekomme, og ingen arbeidere skal utsettes for umenneskelig og nedverdigende behandling eller verbal trakassering. Allikevel er dette tema som vi regelmessig blir gjort oppmerksomme på av våre interessenter og som vi også selv har avdekket gjennom våre oppfølgingsprogrammer enkelte steder. 

Muligheten til å fremme bekymringer på arbeidsplassen – og rett til anstendige arbeidsforhold 

Arbeideres involvering i forhold som vedrører arbeidsmiljøet og deres rett til å si fra om uønskede forhold på arbeidsplassen er sentrale prinsipper i vår Code of Conduct. Til tross for dette opplever vi en risiko for at mangel på varslingssystemer, manglende respekt for fagforeninger og diskriminering av fagforeningsmedlemmer, makt-ubalanse mellom ledelse og arbeidere og frykt for represalier hindrer de ansattes mulighet til å involvere seg i forhold som har betydning for deres arbeidssituasjon – enten direkte eller indirekte. 

Vedlegg 2: Anstendig arbeid i leverandørkjeden: Vinmonopolets tiltak

Her kan du lese om hvilke tiltak Vinmonopolet har igangsatt på bakgrunn de vesentlige risikoer som er definert.

Tiltak knyttet til risiko: «Helse og sikkerhet på arbeidsplassen» 

Vinmonopolet har hatt fokus på utfordringene knyttet til «heat stress» hos arbeidere på sukkerrørsplantasjer i Mellom-Amerika og Karibien helt siden en internasjonal rapport for noen år siden påviste sammenheng mellom nyresykdommen CKDu og tøffe arbeidsforhold i sterk sol og høy temperatur, og med manglende tilgang til drikkevann og sanitærfasiliteter. Vinmonopolet har fått utviklet et nettkurs for produsenter hvor de gis kunnskap om hvordan de med enkle grep kan forebygge heat stress gjennom å styre hyppigheten og lengden på arbeidernes pauser, organisering av pausene med flyttbare telt som gir ly mot den sterke sola, og anbefalt mengde drikkevann.

Vinmonopolet har også fått utviklet et implementeringsprogram, hvor det gis aktiv veiledning i å innføre relevante og effektive tiltak for å forebygge heat stress hos sukkerrørsplantasjene. I 2021 startet dette programmet for to av våre romprodusenter i Karibien.

Les mer om vårt arbeid med rom-industrien i Mellom-Amerika

Tiltak knyttet til risiko: «Utnyttelse av sårbare grupper/tvangsarbeid» 

Det britiske nettverket Stronger Together ble opprettet i 2013 som et initiativ for å bistå britiske selskaper til å tilpasse seg kravene i The Modern Slavery Act. I dag er Stronger Together en internasjonal organisasjon med operasjoner i en rekke land, og bistår stadig flere internasjonale selskaper med å redusere risikoen for moderne slaveri, spesielt tvangsarbeid, menneskehandel og annen skjult tredjeparts utnyttelse av arbeidere i sin leverandørkjede gjennom veiledning, opplæring og ulike type verktøy. Vinmonopolet er Business Partner med Stronger Together sine programmer i Sør-Afrika og California, og i 2021 utviklet Stronger Together også et spesialprogram for Vinmonopolet og våre produsenter i Italia og deres norske importører. Stronger Together er en viktig partner for Vinmonopolet i vårt arbeid med å adressere risikoen for tvangsarbeid og utnyttelse av sårbare grupper – særlig i Sør-Afrika, California og Italia.

Les også om hvilke samarbeid og nettverk Vinmonopolet inngår i

Tiltak knyttet til risiko: «Verbal trakassering/dårlig kommunikasjon» 

Dårlig kommunikasjon mellom ledere og arbeidere, og hvor det enkelte steder også forekommer verbal trakassering, er en utfordring i vinindustrien i Sør-Afrika som vi har jobbet aktivt med å adressere de senere årene. Alkohol- og rusmisbruk blant arbeidere som kan føre til vold i nære relasjoner, dårlig kommunikasjon på jobb og utfordringer knyttet til konflikthåndtering er alle bakenforliggende årsaker til utfordringene. Det er vanskelig, om ikke umulig, å bare kreve at arbeidere og ledere skal kommunisere bedre. Vi må gi dem verktøy til å kunne skape bedring. I 2019 satte vi i gang et kursprogram som adresserer disse utfordringene og de bakenforliggende årsakene.  Programmet går over tre-fire moduler og retter seg mot ledelsen på vinfarmer og deres arbeidere. I 2023 har vi gjennomført 48 kurs over fire moduler hos åtte produsenter, og hvor til sammen 595 arbeidere og ledere har deltatt. Evaluering av kursene gir overveldende positive tilbakemeldinger og deltakerne mener at en av hovedgrunnene til at kursene har fungert så godt, er at de danner en konstruktiv plattform for videre engasjement på farmene. Noen produsenter/farmer har selv tatt initiativ til å videreføre den konstruktive prosessen Vinmonopolet har satt i gang.

Les mer om vårt arbeid i Sør-Afrika 

Tiltak knyttet til risiko: «Muligheten til å fremme bekymringer på arbeidsplassen» 

I forbindelse med innføring av ny amfori BSCI Code of Conduct høsten 2023 ba vi alle grossister om å gjennomføre dialog med sine produsenter om nye krav og forventninger som stilles til dem gjennom denne. Arbeideres involvering i forhold som vedrører arbeidsmiljøet og deres rett til å si fra om uønskede forhold på arbeidsplassen har alltid stått sentralt i vår Code of Conduct, men ble ytterligere presisert i den nye Code of Conduct. Særlig ble det presisert at alle arbeidere, uavhengig av om de er fast ansatt eller om de er sesongarbeidere under f.eks. innhøsting, skal omfattes av kravene i Code of Conduct og produsentens aktsomhetsvurderinger, og herunder at produsenten skal legge til rette for at arbeidere kan si fra om uønskede forhold og at dette skal følges opp. 

I tillegg har vi brukt vår lanseringsplan som et virkemiddel for å sette søkelyset på utfordringer i leverandørkjeden og å stille eksplisitte krav til nye produkter som skal inn i vårt sortiment. I vår lanseringsplan har vi stilt krav til produsenter fra flere land, hvor vi har krevd en erklæring om at de respekterer fagforeningsfrihet og at de har implementert vår Code of Conduct i sin leverandørkjede.