Sak 1 2021 (Best Cellars AS)

Saken gjaldt klage over avgjørelse om strykning av produkt. Vinmonopolets anførsel om at klagen måtte avvises på grunn av oversittelse av klagefrist, førte ikke frem. Klager gjorde gjeldende at avgjørelsen måtte settes til side fordi styringstallet ikke ble justert for å ta høyde for produkter overført fra andre segmenter. Opplysningene om hvilke momenter som hadde inngått i vurderingen av om styringstallet skulle justeres, ga ikke grunnlag for å sette til side beslutningen om å opprettholde et styringstall på 6 for klagers segment. Det var heller ikke opplysninger som tilsa at det var en fast og entydig praksis for at styringstallet ble justert dersom et produkt ble tilført et segment som følge av prisjusteringer.

Sak 2 2021 (Fondberg AS)

Saken gjaldt klage over avgjørelse om strykning av produkt. Klager gjorde gjeldende at avgjørelsen måtte settes til side fordi klagers produkt ikke hadde vært sikret samme tilgjengelighet i butikk som konkurrerende produkter. Klagen ble avvist fordi den var fremsatt etter utløp av klagefristen.

Sak 3 (Engelstad spirits)

Saken gjaldt klage over avgjørelse om strykning av produkt. Klager gjorde gjeldende at styringstallet burde vært justert slik at det tok høyde for produkter med sesongmessig variasjon i salget, at et konkurrerende produkt hadde uriktig hylleplassering og at dette produktet uriktig var klassifisert som Fruktvin eller aromatisert vinbasert drikk. Klagen førte ikke frem. Fastsettelse av styringstall hørte under Vinmonopolets skjønn, og det var ikke grunnlag for å sette til side skjønnsutøvelsen som usaklig eller åpenbart urimelig. Det var heller ikke grunnlag for å sette til side salgsmålingen fordi det konkurrerende produktet i noen utsalg hadde vært plassert sammen med musserende vin.

Sak 4 2021 (VCT Norway AS)

Saken gjaldt klage over avgjørelse om strykning av produkt fra basisutvalget. Klager anførte at produktet burde ha fått lengre tid til innkjøp og lansering før produktet ble omfattet av en tellende salgsmåling. Det ble også anført at styringstallet burde vært utvidet. Klagen førte ikke frem. Utsolgtsituasjonen skyldtes forhold som var leverandørens risiko. Fastsettelse av styringstall hørte under Vinmonopolets forretningsmessige skjønn. Denne skjønnsutøvelsen hadde bygget på saklige hensyn, og det var ikke grunnlag for å justere styringstallet for å ta høyde for utsolgtsituasjonen for klagers produkt.

Sak 5 2021 (Mission Wine & Spirits AS)

Saken gjaldt klage over avvisning av tilbud fordi produktet ikke oppfylte kvalitetskravet/klassifikasjonen VDP. Klager gjorde gjeldende at tilbudet ikke kunne avvises, og viste til at Vinmonopolet hadde opplyst at tilbudet kunne inngis selv om produktet ikke tilhørte VDP. Vinmonopolet erkjente at klager ble feilinformert. Klagen førte ikke frem. Avvisning var en korrekt beslutning etter innkjøpsforskriften og kravene i anbudsinnbydelsen. Det ville stride mot prinsippet om likebehandling dersom Vinmonopolet unnlot å avvise tilbud som ikke oppfylte kravene i anbudsinnbydelsen.

Sak 6 2021 (Gaia Wine & Spirits AS)

Saken gjaldt klage over avgjørelse om ikke å tillate at et produkt trekkes fra testlansering. Klager gjorde gjeldende at det måtte være adgang til å trekke tilbake et produkt fra testlansering, uavhengig av om produktet lå an til overføring til basisutvalget. I tillegg ble det anført at Vinmonopolet ikke hadde adgang til å anse en melding om tilbaketrekking som en oppsigelse av en avtale om leveringsplikt. Klagen førte ikke frem. Formålet med testutvalget tilsa at en grossist ikke kunne trekke et produkt fra testutvalget, med unntak for tilfeller hvor det var åpenbart at produktet ikke ville kvalifisere for overføring til basisutvalget. Oppsigelse etter innkjøpsbetingelsene punkt 8.1 førte til fritak fra leveringsplikt, men gjorde ikke at listeføringen måtte strykes.

Sak 7 (Haugen gruppen AS)

Saken gjaldt klage over avgjørelse om strykning av produkt. Klager anførte at prisen for et konkurrerende produkt var fastsett på en måte som var et misbruk av systemet med prissetting, og stred mot etiske retningslinjer for grossister. Klagen førte ikke frem. Vinmonopolet hadde som alminnelig regel ikke adgang til å overprøve grossisters prisfastsettelse. Prisendringene var ikke i strid med regelverket, og produktet hadde inngått i salgsmålingen for riktig produktgruppe og priskategori

Sak 8 2021 (Einar A. Engelstad AS)

Saken gjaldt klage over nektelse av endring av produsent med tilhørende endring av opplysning om produsent på etikett. Klagen førte ikke frem. Nemnda la til grunn at endring av produsent og opplysninger på etiketten var omfattet av innkjøpsbetingelsene punkt 5.1 tredje og fjerde ledd. Spørsmålet om å tillate endringen hørte da under Vinmonopolets forretningsmessige skjønn. Nektelsen av å endre opplysningene på etiketten var basert på saklige hensyn, og det var derfor ikke grunnlag for å sette til side den skjønnsmessige vurderingen.