Tilbake
Om ossInnkjøp

Slik kjøper vi inn produkter

Vinmonopolets sortiment er på over 35 000 produkter kjøpt inn fra rundt 700 norske importører. Her kan du lese om hvordan varene velges ut og havner i våre hyller.
Innkjøpsprosessen illustrert i 7 steg: 1. Etterspørsel 2) Messer og produsentbesøk 3) Spesifikasjon, lanseringsplan og anbud 4. Sensorisk vurdering 5. Beslutning om innkjøp 6. Mottakskontroll av leveranse 7. Basis- og partiutvalg
Foto: Bjørn Brockmann

Vinmonopolets innkjøpsprosess er omfattende og grundig, og målet er at vi til enhver tid skal ha et bredt og markedsrettet sortiment. Vareutvalget skal være sammensatt etter vurdering av faktisk og forventet etterspørsel. For å oppnå dette analyserer vi etterspørsel, trender i markedet og salgsutvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Nyhetslansering seks ganger i året

Vinmonopolet lanserer nye produkter seks ganger årlig - i januar, mars, mai, juli, september og november. Ved hver nyhetslansering legges det spesiell vekt på produkter fra et bestemt land, et område eller en stilretning. Målet med temalanseringene er å styrke Vinmonopolets posisjon som faghandel, samt at kundene skal ha mange ulike og spennende produkter å velge mellom.

Lanseringsplan

Når vi har definert hvilke typer produkter vi ønsker å lansere i vårt sortiment, utarbeides en lanseringsplan. I planen presenteres en oversikt over hvilke produkttyper Vinmonopolet planlegger å lansere i basis- og partiutvalget i perioden 6 til 12 måneder etter planens utgivelse.

Lanseringsplanen publiseres to ganger i året. Målet med lanseringsplanen er å sikre et bredt sammensatt vareutvalg med god variasjon i pris, varetyper, land og stilretninger, for å dekke faktisk og forventet etterspørsel.

Her finner du aktuelle lanseringsplaner

Anbudskonkurranse

På bakgrunn av produktspesifikasjonene i lanseringsplanen publiserer Vinmonopolet åpne anbudsinnbydelser rettet mot våre grossister. Grossistene leverer tilbud i henhold til fastsatte frister og rutiner

Sensorisk vurdering

Produktspesifikasjonen i anbudsinnbydelsen beskriver hva slags produkt som etterspørres, med blant annet krav til produktets opprinnelse, kvalitet og prisområde.

Når vi mottar tilbud fra våre grossister blir tilbudsprøvene prøvet blindt av Vinmonopolets sensoriske prøveinstans, hvor et dommerpanel foretar en objektiv og uavhengig vurdering av hvor god overensstemmelse det er mellom hvert enkelt tilbud og den aktuelle spesifikasjonen.

Vinmonopolet er akkreditert for sensorisk kvalitetstest av øl, vin og brennevin.

Les mer om Sensorisk prøveinstans (SPI)

Beslutning om innkjøp

Innkjøp foretas på grunnlag av gjeldende innkjøpsforskrift, innkjøpsreglement og generelle innkjøpsbetingelser. De fastlagte ordningene skal sikre objektive og nøytrale innkjøpskriterier som likebehandler grossister, produsenter og produkter. Ordningen skal også sikre konkurranse mellom tilbydere.

Beslutning om innkjøp foretas på bakgrunn av en totalvurdering av pris, sensorisk kvalitet og leveringsdyktighet i tråd med Forskrift om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet m.v.

Resultatet publiseres på en lukket side for våre grossister: Leverandørportalen.

Klagenemnda

Dersom man er uenig i Vinmonopolets beslutning om innkjøp er det adgang til å få prøvet beslutningen av en uavhengig nemnd oppnevnt av Helse -og omsorgsdepartementet. Nemnda skal sikre at Vinmonopolet likebehandler tilbydere, leverandører og produkter.

Retningslinjene for nemndas behandling er gitt i forskrift av 16. januar 1996

Her er avgjørelser fra Klagenemnda for de siste fem årene

Vareutvalg

Vinmonopolet beslutter hvilke produkter som lanseres i basis- og partiutvalget. Grossistene styrer hvilke produkter som lanseres i bestillings-, tilleggs- og testutvalget.

Alle produkter som selges via Vinmonopolet er fra grossister som har inngått avtale med Vinmonopolet (se oversikt over leverandører med grossistavtale helt nederst på denne siden).

Se en beskrivelse av de ulike vareutvalgene

Vinmonopolets butikk-kategorier og tilpasset vareutvalg

Vinmonopolets butikker er inndelt i seks kategorier basert på forventet salg det kommende året, samt to etterspørselsprofiler. Dette betyr at to butikker i samme kategori kan ha ulik produktmiks, avhengig av den enkelte butikkens etterspørselsmønster.

Les mer om butikk-kategoriene 

Hvor lenge kan et produkt være i salg?

Vinmonopolet benytter et rangeringssystem som baserer seg på solgte liter for å fastslå hvilke produkter som etter utløp av en fredningsperiode er aktuelle for videre listeføring i basisutvalget.

Rangeringssystemet bygger på produktgrupper som igjen er delt inn i prissegmenter. Hvert prissegment har et styringstall som er fastsatt av Vinmonopolet for å være det ideelle antallet produkter per segment. Rangering gjennomføres hver annen måned basert på siste seks måneders salg.

Rangeringssystemet gjelder ikke produkter i tilleggsutvalget og partiutvalget. Minimumskravet for opprettholdelse av listeføring er registrert salg.

Prisfastsetting og kalkyle

Prisene på varene vi selger bestemmes av en fast kalkylemodell og avgifter. Offentlige avgifter består av alkoholavgift, emballasjeavgift og merverdiavgift.

Pris- og leveringsbetingelsene er i NOK DDP (Delivery Duty Paid). Dette innebærer at hver enkelt grossist bærer all risiko og kostnader forbundet med å bringe produktene frem til anvist sted på den enkelte butikks lager, inkl. tollbehandling, tollavgifter, skatter, merverdiavgift og eventuelt andre gebyrer.

Vinmonopolet har full åpenhet rundt sin kalkyle for beregning av avanse og salgspris. Vinmonopolets kalkyle tar utgangspunkt i at det enkelte produkt skal bære sine egne kostnader og gi Vinmonopolet en rimelig fortjeneste.

Vinmonopolet avanse består av et fast påslag på kr. 9,54 per liter, samt 22 prosent av innkjøpsprisen eksklusive avgifter. Prosentsatsen reduseres gradvis når innkjøpsprisen eksklusive avgifter overstiger 80 kroner, og den samlede avanse vil maksimalt kunne utgjøre 110 kroner per enhet.

For spesialprodukter gjelder egne avansesatser. Det faste påslaget er 32 kroner per liter, og den samlede avansen vil maksimalt kunne utgjøre 250 kroner per enhet. Endringen gjelder ikke øl. Spesialprodukter er knapphetsvarer som kun selges i enkelte, utvalgte butikker. Produktene har egen avanse siden det er forbundet betydelige ekstrakostnader med disse, blant annet gjennom høyere timeforbruk til blant annet vurdering og innkjøp, vareplassering og veiledning.

Les mer om priser og avgifter